Privacy Policy

Privacy verklaring van de praktijk SWitz Shiatsu
UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Sigrid Witzenburg-Wissink, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijke verplicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij uw huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn boekhouder, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw expliciete toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • uw verzekeringsnummerde
  • datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling (shiatsu behandeling)
  • de kosten van het consult
Datum: 28 januari 2022
Plaats: Apeldoorn