Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de praktijk SWitz Shiatsu

 Begrippen:

 • Zorgaanbieder: SWitz shiatsu, Mw. Sigrid Witzenburg-Wissink

 • Beroepsvereniging: SVN, ingeschreven in het KvK onder nummer 33298334.

 • Koepel: RBCZ, ingeschreven in het KvK onder nummer 20133698. RBCZ is het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg.

 • Klacht – en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of hulpverlener volgens de door hem/haar geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

 • Klachtenfunctionaris: de klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klachten-en tuchtrecht van de SVN/RBCZ en de geschillencommissie.

 • Geschillencommissie:  voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland. SWitz shiatsu is aangesloten bij SCAG (www.scag.nl), het kenniscentrum voor geschillen en klachten in de complementaire zorg, en voldoet hiermee aan de Wkkgz.

 • WGBO: In de WBGO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

 • Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

 • Behandeling: de door Sigrid Witzenburg aangeboden dienst na uitdrukkelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Sigrid Witzenburg.

 Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst:

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door SWitz shiatsu uit te voeren opdrachten.

 • De toepassing van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • Wijziging, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor SWitz shiatsu slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 Zorgaanbieder:

 • SWitz shiatsu is lid van de beroepsvereniging SVN. Deze vereniging is aangesloten bij de koepel RBCZ. Informatie over de SVN en de RBCZ kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging https://www.shiatsuvereniging.nl en de website van de koepel https://rbcz.nu en https://switz-shiatsu.nl

 • De zorgverlener Sigrid Witzenburg-Wissink handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de SVN. Deze kunt u vinden op https://www.shiatsuvereniging.nl

 Behandeling:

 • De behandeling start met een intakegesprek waarna een behandelplan wordt opgesteld. Het behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin staan afspraken over de behandeling en uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Er vinden regelmatig evaluatie-sessies plaats.

 • De sessies duren 1uur tot 1.15 uur en vinden met enige regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces plaats kan vinden.

 • U kunt met of zonder verwijzing bij SWitz shiatsu terecht, echter indien er aanvullende informatie nodig is zal Sigrid Witzenburg-Wissink contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit zal in overleg zijn met u. Indien er andersoortige behandeling gewenst is zal Sigrid Witzenburg-Wissink u doorverwijzen naar een andere specialist/ instelling.

 • Op het moment dat Sigrid Witzenburg-Wissink ziek is vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

 • De zorgverlener van SWitz Shiatsu werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van SWitz Shiatsu kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betaling:

 • De kosten van een sessie zijn 70 euro. Voor een overzicht van tarieven kijk op https://switz-shiatsu.nl/tarieven/. Na behandeling ontvangt u een factuur per e-mail.

 • De factuur betaalt u contant of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

 • Betalingen dienen binnen 15 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

 • SWitz shiatsu is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Belangrijk is om te weten dat Sigrid Witzenburg-Wissink is aangesloten bij het SVN en het RBCZ, en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van de Medische Basiskennis.

 Annulering:

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

 Dossiervorming:

 • Sigrid Witzenburg-Wissink is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Alles sessies worden door Sigrid Witzenburg-Wissink reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

 • Sigrid Witzenburg-Wissink heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

 • Zaken zoals recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling zijn vastgelegd in de wet op geneeskundige behandeling (WGBO) en de richtlijnen van de SCAG en de RBCZ. Deze zijn op te vragen bij Sigrid Witzenburg-Wissink.

 Klachtenregeling:

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met Sigrid Witzenburg-Wissink te bespreken. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@switz-shiatsu.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door SWitz shiatsu. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

 • Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de SVN, dan wel de geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website van de SVN, RBCZ, SCAG en via deze link https://www.shiatsuvereniging.nl/client/klachtenprocedure. De praktijk SWitz shiatsu voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).

 • Wanneer u een klacht indient via SVN/RBCZ, klachtenfunctionaris of geschillencommissie SCAG informeert u Sigrid Witzenburg-Wissink te allen tijden vooraf.

 Aansprakelijkheid:

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

 • SWitz shiatsu is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadigingen van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk SWitz shiatsu.

 • SWitz shiatsu heeft een beroeps en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt SWitz shiatsu tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van BALENS. SWitz shiatsu is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij BALENS, die dekkend is voor de WKKGZ.

 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling:

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. De meldplicht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder(s).

 AVG:

 • SWitz shiatsu houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt op de website https://switz-shiatsu.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht:

 • Op de rechtsverhouding tussen Sigrid Witzenburg-Wissink en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Datum: 28 januari 2022

Plaats: Apeldoorn